ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2020. augusztus 05.
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A személyes adatait a Dr. Nagy Gáborné sz. Farkas Zita (a továbbiakban, röviden: „Megbízott”) jogosul kezelni.

Székhely: 1135 Budapest, Lehel út 70-72. 4. em. 11.
Adószám: 76606333141
Értesítési e-mail cím: hellingercsoport@gmail.com
Telefonszám: 0036 70 631 73 42

A Megbízott a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

*

[Fogalmak] A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak és az Infotv. szerint kell értelmezni.

Érintettnek azt a természetes személyt tekintjük, akinek a személyes adatait kezeljük. Ilyen tipikusan a megbízást adó ügyfél, vagy egy cég képviselője.
Különleges adatok: a Megbízott a GDPR 9. cikk 1. pontja alapján határozza meg ezt a fogalmat*. Ide tartoznak az egészségügyi adatok is, amelyek tehát olyan adatok, amelyek az egészségi állapotra vonatkoznak. Erre példa lehet a terhesség, munkabaleset, megváltozott munkaképesség, egyes betegségek megnevezése, azok tünetei stb.
Megbízás alatt értjük a Megbízó szóbeli, írásbeli, vagy bármely más módon történt, és a Megbízott által elfogadott felkérését arra, hogy működjön közre életvezetési és életmód tanácsadási céllal való konzultációban.
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.
A Megbízott a jelen Tájékoztató szerinti esetekben (I-II. pont) kezeli az Érintettek természetes adatait, tehát ezekben az esetekben minősül adatkezelőnek. Az adatfeldolgozók (II. pont) a Megbízott utasításai és megbízása alapján végeznek adatkezelési műveleteket.

 * „A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok…”

*

[Általános tájékoztatás] A Megbízott az Érintettek által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, kivéve, ha ez jogszabályban előírt kötelezettsége, vagy a jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért (és így az azok téves, vagy pontatlan voltából eredő minden jogkövetkezményért) kizárólag az azt megadó személy felel.

Azonban a Megbízott törekszik az adatok pontos, teljes, tisztességes és naprakész kezelésére (adatminőség elve). Ezért felhívja az Érintetteket, hogy az adatok aktualitásában (tehát például az e-mail címük megváltozása esetén az új email címet közöljék), pontosításában (tehát például, ha a nevükben elírást látnak,
pontosítsák) működjenek közre!
Az adatkezelés és adatfeldolgozás a Megbízottnál kizárólag a jelen tájékoztató I-II. pontjában meghatározott célokkal, időtartammal és jogalappal történik.
Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz kapcsolódó „Tájékoztatás és előzetes hozzájárulás adatkezeléssel kapcsolatosan” nyilatkozat pontos kitöltésével és megfelelő helyen való aláírásával is segítse az adatvédelmi jogok érvényesülését, kötelezettségek teljesülését.
A Megbízott megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes folyamata során.
Kérjük annak szíves tudomásul vételét, hogy nem veszünk át személyes adatokat tartalmazó írásbeli dokumentációt. Nem kérjük személy okmányok bemutatását, azok másolatát sem. Nem kérjük ennek megfelelően például a kórelőzmények írásbeli bemutatását, vagy az ezt tartalmazó iratok átadását sem.

*

[Weboldal] A Megbízott működteti a www.hellingercsoport.hu weboldalt, amelyen egy kapcsolati felület kitöltésével emailt küldhetnek a Megbízónak. A felület használatához kizárólag az e-mail címük használata szükséges, kérjük, hogy az e-mail címük, nevük és telefonszámuk kivételével más személyes adatot lehetőleg ne adjanak meg! Az e-mail elküldésével az e-mail elküldője elismeri, hogy megismerte és elfogadta a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

A Weboldalt böngésző látogatókról, érdeklődőkről semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat tekintik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához.

Kérjük, hogy a weblapon, a megfelelő jelölő ablakot csak akkor jelölje be, ha a jelen adatvédelmi tájékoztatót elolvasta. A jelölő ablak bejelölésével az adatvédelmi tájékoztatónkat elfogadja. Kérjük, hogy különleges adataikat (tehát például egészségügyi adatuk, betegségük, tüneteik) a lehető legkisebb mértékben közöljék az internetes (elektronikus) kommunikációs felületeken.

*

I. Adatkezelések

Amennyiben a Megbízottnak Megbízást ad az alábbi adatkezelésekkel találkozhat.

E-MAIL LEVELEZÉS

Kezelt adatok és adatkezelés:

az e-mailt küldő neve, email címe, telefonszáma, egészségügyi adat

Az adatkezelés célja:

kapcsolattartás

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

Időtartam:

a Megbízás megszűnését követően, az 5 éves elévülési idő lejártával

E-MAIL LEVELEZÉS 

a www. hellingercsoport.hu weblapon keresztül kezdeményezett formája:

https://www.hellingercsoport.hu/kapcsolat/

https://www.hellingercsoport.hu/idopontok/

Kezelt adatok és adatkezelés:

A weboldalon keresztül e-mailt küldő neve, email címe, telefonszáma, egészségügyi adata

Az adatkezelés célja:

kapcsolattartás

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

Időtartam:

a Megbízás megszűnését követően, az 5 éves elévülési idő lejártával

Telefonon (SMS-ben)

Kezelt adatok és adatkezelés:

Név és telefonszám

Az adatkezelés célja:

kapcsolattartás

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

Időtartam:

a Megbízás megszűnését követően, az 5 éves elévülési idő lejártával

HATÓSÁGOK, BÍRÓSÁGOK

Kezelt adatok és adatkezelés:

a vonatkozó jogszabályban előírt adatok

Az adatkezelés célja:

jogszabályi kötelezettség teljesítése

Jogalap:

jogszabályi előírás

Időtartam:

jogszabályi előírás szerint

 

 

BELSŐ ADATKEZELÉSEK

BESZÁLLÍTÓKNAK ÁTADOTT ADATOK

Kezelt adatok és adatkezelés:

név, e-mail, telefon

Az adatkezelés célja:

szerződéskötés elősegítése – kapcsolattartás

Jogalap:

szerződés teljesítéséhez szükséges

Időtartam:

a beszállítóval kötött szerződés megszűnését követően, az 5 éves elévülési idő lejártával


 II. 
Adatfeldolgozók

A Megbízott egyes adatait „felhőben” tárolja. A felhőről további információt talál itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91alap%C3%BA_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika

Adatfeldolgozó

Adatok, adatfeldolgozás célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartam

Athalie Consulting Bt.

www.athalie.hu

lásd: I. (weboldal), tárhely szolgáltatása, weboldal működőképességének biztosítása

szerződés teljesítése

a levelezés végével az e-maileket és az adatokat töröljük

Microsoft OneDrive

Az adatok biztonságáról itt tudhat meg többet:

https://privacy.microsoft.com/en-us

átadott adatok (lásd I.)

szerződés teljesítése

a szerződés megszűnését vagy teljesítését követően 5 éves elévülési idő lejárta

Google Drive

Az adatok biztonságáról itt tudhat meg többet:

https://support.google.com/drive/topic/2428743?hl=en&ref_topic=2375072

átadott adatok (lásd I.)

szerződés teljesítése

a szerződés megszűnését vagy teljesítését követően 5 éves elévülési idő lejárta

Könyvelés

Gyerendő Tímea

számlákon feltüntetett adatok (név, lakcím, adóazonosító jel), szerződésekben feltüntetett adatok

jogszabályi kötelezettség teljesítése

a jogszabályban meghatározott időtartam

IIICookiek

A www.hellingercsoport.hu honlap az érdeklődők látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ, amelynek használatára felugró ablakban figyelmeztetjük.
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. A cookiek-ról további részletes leírást talál itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti. A weboldal az alábbi cookiekat használja.

Név

Lejárati idő

Leírás

PHPSESSID

a munkamenet végén

munkamenet-azonosító

pll_language

1 év

az oldal nyelvének beállítása

IV. Tájékoztatás, adatok törlése

Az adatok kezelését a táblázatok szerint végezzük, a törlést manuálisan végezzük.

A személyes adatok kezeléséről bármikor ingyenes írásbeli tájékoztatást kérhet adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az (esetleges) adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a következő elérhetőségeken:

 Dr. Nagy Gáborné sz. Farkas Zita

Székhely: 1135 Budapest, Lehel út 70-72. 4. em. 11.
E-mail cím: hellingercsoport@gmail.com
Telefonszám: 0036706317342

Az adatok törlését/zárolását vagy helyesbítését is a fenti elérhetőségen kérheti, illetve ugyanitt van lehetősége az adatok kezelése ellen kifogást emelni, valamint az adatkezelésről tájékoztatást kérni, továbbá tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. 

Az Érintett személyes adatait akkor is töröljük, ha a kezelés jogellenes, vagy az adatkezelés célja megszűnt,vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 

Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.

Az Érintett hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz, amely a másolat készítését is magában foglalja.

A jogi szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a konkrét jogi szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatokat. A jogi szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes, ha a Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

Tájékoztatjuk, hogy tájékoztatási, illetve törlési, zárolási, helyesbítési kérelmét ezen igények beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 napon belül ingyenesen, írásban teljesítjük. Az adatok a rendszerből teljesen 30 munkanapon belül törlődnek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.

A jogai megsértése esetén az Iroda, illetőleg az adatátvevő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulhat. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Megbízott által bármikor módosítható, amelyről hírlevélben tájékoztatunk. 

A szolgáltatás további használatával, mint felhasználó a megváltozott adatkezelési tájékoztatót automatikusan tudomásul veszi, ezen túlmenően a beleegyezésedre nincs szükség.

Jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:

1.sz. melléklet Tájékoztatás és önkéntes előzetes hozzájárulás adatkezeléssel kapcsolatosan

 

Budapest, 2020. 

 Dr. Nagy Gáborné sz. Farkas Zita

Adatvédelmi tájékoztató és mellékletek megnyitása és letöltése PDF dokumentumként